ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽOV

Subjektom zodpovedným za spracúvanie osobných údajov pre tento web je FROMAGERIES BEL SA. prevádzkovateľ: SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. so sídlom: Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31 651 321, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sa, vložka č.: 238/V, v súvislosti s ochranou osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na uvedenej poštovej adrese alebo e-mailom: [email protected].

Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany súkromia našich spotrebiteľov prečítali predtým, ako nám poskytnete svoje osobné údaje a dáte súhlas na ich spracúvanie, ak je právnym základom spracúvania váš súhlas.

1. ZÁVÄZOK CHRÁNIŤ SÚKROMIE A OSOBNÉ ÚDAJE SPOTREBITEĽOV

„Osobné údaje“ (ďalej iba „OÚ“) sú akékoľvek informácie o našich spotrebiteľoch – fyzických osobách –, ktoré sme o vás získali alebo získame a umožňujú nám identifikovať vás, či už priamo alebo nepriamo.

Rôznymi spôsobmi spracúvame osobné údaje o vás, našich spotrebiteľoch, aby sme mohli lepšie plniť vaše požiadavky a budovať si s vami blízke vzťahy. ako spotrebiteľ musíte mať istotu, že OÚ, ktoré nám poskytnete , nebudú zverejnené.

Zaväzujeme sa k tomu, že neporušíme vaše súkromie a vaše osobné údaje spracúvame úplne transparentným a bezpečným spôsobom.

V rámci záväzku plniť vaše požiadavky sme zaviedli zásady na ochranu súkromia našich zákazníkov. Sú v nich popísané podmienky, za akých spracúvame vaše osobné údaje.

Subjektom zodpovedným za spracúvanie osobných údajov pre tento web je SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽOV: ZÁSADY

Zákonnosť: OÚ sa budú spracúvať iba na konkrétne, formálne vyjadrené a zákonné účely.

Osobitné kategórie osobných údajov (rasový alebo etnický pôvod, politické názory, filozofické alebo náboženské presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravotného stavu, sexuálnej orientácie, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení) nebudú spracúvané.

Minimalizácia údajov a správnosť: postaráme sa o to, aby OÚ boli primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú, a tiež aby boli správne, úplné a v prípade potreby sa aktualizovali.

Obmedzenie účelu: OÚ budeme získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nebudeme ich spracúvať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmto účelom.

Minimalizácia uchovávania: OÚ sa nebudú uchovávať dlhšie ako je obdobie potrebné na účely, pre ktoré sa údaje spracúvajú.

Integrita a dôvernosť: Zaväzujeme sa spracúvať vaše OÚ tak, aby sme zavedením primeraných technických a organizačných opatrení zaručili ich bezpečnosť vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Zodpovednosť: OÚ spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); ďalej len „Nariadenie“ a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; ďalej len „Zákon“.

Súhlas: ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase, budeme váš súhlas žiadať pred spracúvaním osobných údajov na účely, ktoré budú

vymedzené v čase začatia ich spracúvania. Oznámenie o vašich právach v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a možnostiach ich uplatnenie je bližšie uvedené v článku 11.

3. PÔSOBNOSŤ

Tieto zásady sa vzťahujú na spracúvanie všetkých osobných údajov z webu www.bel-slovakia.sk a zo slovenských webov patriacich spoločnostiam zo skupiny Bel, na ktoré môžete byť presmerovaný počas navigácie.

4. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od druhu vzťahu, ktorý s vami máme, vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli informácie o sebe a/alebo o členoch vašej rodiny, ide o bežné osobné údaje napríklad:

 • kontaktné údaje (priezvisko, meno, telefónne číslo, e-mail atď.),
 • informácie o svojej osobe (dátum narodenia atď.),
 • informácie o vašej domácnosti (počet a vek osôb atď.),
 • vaše zvyky pri konzumácii mliečnych výrobkov/syra.

5. ČAS ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie sa môžu získavať v rôznych časoch podľa účelov, na ktoré sa budú vaše OÚ spracúvať, vrátane týchto situácií:

 • keď sa obrátite na centrum služieb pre spotrebiteľov (s otázkou, sťažnosťou a pod.),
 • keď sa zúčastníte na marketingových programoch alebo podujatiach (súťaže, hry, registrácia na odoberanie noviniek atď.),
 • keď navštívite náš web skupiny BEL.

6. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Splnenie všetkých vašich požiadaviek týkajúcich sa služieb spotrebiteľom.
 • Skvalitnenie našich výrobkov, najmä vďaka lepším poznatkom o vašich potrebách a želaniach.
 • Sťahovanie zľavových kupónov.
 • Zasielanie noviniek, propagačných materiálov alebo ponúk partnerov, ak ste nám na to dali súhlas. zo zasielania týchto noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz uvedený v spodnej časti týchto e-mailov.
 • Účasť na súťaži značiek.
 • Poskytovanie relevantnej reklamy na weboch našich partnerov alebo vydavateľov.
 • Zabezpečenie a zlepšenie používania webov skupiny BEL (navigácia, ochrana údajov atď.).

Konkrétny účel spracúvania a právny základ spracúvania vašich osobných údajov vám oznámime pred tým, ako začneme vaše osobné údaje spracúvať.

7. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri manažovaní nášho vzťahu poskytneme vaše OÚ interným alebo externým príjemcom:

Interne, oprávneným pracovníkom našich spoločností, najmä tým, ktoré poskytujú:

 • IT služby
 • marketingové služby

Externe:

 • externým poskytovateľom služieb: subdodávateľom IT služieb, call centrám, tlačiarňam atď., aby sme vyhoveli vašim požiadavkám a mohli s vami komunikovať (zaslaním noviniek, propagačných materiálov alebo ponúk našich partnerov).
 • obchodným partnerom, spoločnostiam, ktoré manažujú propagáciu zameranú na to, aby ste na základe súhlasu získali výhody plynúce zo špeciálnych ponúk a zliav.
 • reklamným spoločnostiam, aby vám na svojich weboch s vaším súhlasom poskytli relevantný obsah (napríklad presne prispôsobený cieľovej skupine).
 • Môže sa stať, že vaše údaje budeme musieť postúpiť miestnym orgánom, aby sme si splnili svoju zákonnú povinnosť, prípadne na požiadanie správnym orgánom splnomocneným požadovať ich poskytnutie.

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ a EHP) ani medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

8. ZABEZPEČENIE

BEL sa prijímaním vhodných technických opatrení snaží ochrániť vaše OÚ proti zničeniu, náhodnému alebo inému, aj proti náhodnej strate alebo zmene, príp. proti neoprávnenému poskytnutiu alebo sprístupneniu.

9. COOKIES

BEL vás informuje, že môže používať dočasné súbory cookie, ktoré budú platné iba počas návštevy webu.

Čo je cookie?

Cookies sú údaje, ktoré sa umiestňujú na váš počítač alebo na mobilné zariadenie. Dajú sa rozpoznať podľa jedinečných identifikátorov spojených s vaším počítačom alebo telefónom. Vďaka nim sa budete môcť ľahšie pohybovať po obľúbených weboch, lebo si pamätajú vaše preferencie aj aktivity, takže nebudete musieť pri každej návšteve webovej lokality zadávať navigačné preferencie ako sú lokalita, typ písma či jazyk. Cookies sú uložené v pamäti (RAM) vášho počítača. Neumožňujú nám identifikovať vás; zaznamenávajú však informácie o navigácii vášho počítača na webe (stránky, ktoré ste navštívili, dátum a čas návštevy atď.), ktoré vieme načítať, keď web znova navštívite. Údaje získané pomocou cookies sa používajú na identifikáciu, keď chcete získať prístup do svojej osobnej zóny a uložiť vaše spojenie s webom.

Ako a na čo ich používame?

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté rôzne druhy cookies, ktoré môžeme použiť na www.belslovakia.sk. Pokúsime sa vám vysvetliť, ako sa tieto cookies používajú a na čo slúžia pri skvalitňovaní služieb, pri zabezpečovaní ničím nerušeného používanie webu a tiež toho, aby sa vám ako prvý zobrazil vhodný obsah a vy ste mohli profitovať z lepšieho zobrazenia webu.

Cookies, bez ktorých sa prevádzka webu nezaobíde

Tieto údaje sú nevyhnutné na správne fungovanie platformy. Majú naplniť potreby kľúčových služieb ako bezpečné pripojenie a nastavenie súkromia. Tieto cookies môžete povoliť alebo zablokovať priamo vo svojom prehliadači, v druhom prípade však nebudete môcť platformu naplno využívať.

Funkčné cookies

Tieto cookies nám umožňujú posúdiť návštevnosť na webe a vyvinúť zdroje na zlepšenie výkonnosti. Sledujú, ako sa pohybujete po webe, a informujú nás o obsahu, o ktorý sa najviac zaujímate. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť najrelevantnejší obsah a odsledovať zmeny na našej platforme. Umožňujú nám tiež vyvolať prihlasovacie údaje, aby ste sa nemuseli znova prihlasovať, zapamätať si obsah vášho nákupného košíka a zabezpečiť väčšiu konzistentnosť štruktúry platformy.

Cookies umožňujúce prispôsobenie obsahu

Tieto cookies nám umožňujú lepšie vás spoznať. Evidujú vaše preferencie a ponúkajú vám informácie zodpovedajúce vášmu vkusu. Odmietanie cookies môže znamenať, že nedostanete ponuky určené konkrétne pre vás alebo že budete musieť nanovo zadávať svoje kritériá pri každom pripojení.

Reklamné cookies

Tieto cookies sa používajú na podporu reklám, ktorých obsah všeobecne zodpovedá vašim potrebám. V našom prípade vám to umožňuje najmä podeliť sa o určitý obsah na sociálnych médiách.

Oznamujeme vám, že nakonfigurovaním vášho prehliadača môžete zabrániť tomu, aby sa cookies ukladali na vašom počítači:

 • ak na prehliadanie internetu používate Internet Explorer (Microsoft): v „Nástrojoch“ kliknite v menu „Možnosti internetu“ na „Súkromie“. Potom v „Pokročilom nastavení súkromia“ kliknite na „Zrušiť automatické preberanie cookies“ a zvoľte „Blokovať všetky cookies“ (interné aj tretie strany). Kliknite na „OK“.
 • Vo Firefoxe: Kliknite na „Nástroje“ a potom na „Možnosti“. v menu „Súkromie“ zakliknite „Webom pošlite signál „Nesledovať“ – neželáte si byť sledovaný“: Kliknite na „OK“.
 • v Chrome kliknite na „Nastavenia“ a potom na „Pozri pokročilé nastavenia“. v časti „Súkromie“ kliknite na „Nastavenie obsahu“ a v časti Cookies vyznačte svoju voľbu.

Ak používate iné prehliadače: prečítajte si príslušné pomocné súbory alebo užívateľskú príručku.

10. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SKUPINOU BEL

V súlade s platnými právnymi predpismi sa OÚ budú uchovávať iba počas obdobia potrebného na účel, na ktorý sa údaje získali a na ktorý sa spracúvajú.

Keďže vaše OÚ uchovávame na:

 • Splnenie všetkých vašich požiadaviek týkajúcich sa služieb spotrebiteľom budeme ich uchovávať po dobu 2 roky po poslednom kontakte spotrebiteľa.
 • Skvalitnenie našich výrobkov, najmä vďaka lepším poznatkom o vašich potrebách a želaniach budeme ich uchovávať po dobu 2 roky po poslednom kontakte spotrebiteľa.
 • Sťahovanie zľavových kupónov budeme ich uchovávať po dobu 2 roky po poslednom kontakte spotrebiteľa.
 • Zasielanie noviniek, propagačných materiálov alebo ponúk partnerov, ak ste nám na to dali súhlas. Zo zasielania týchto noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz uvedený v spodnej časti týchto e-mailov budeme ich uchovávať po dobu 2 roky po poslednom kontakte spotrebiteľa.
 • Účasť na súťaži značiek budeme ich uchovávať po dobu 2 roky po poslednom kontakte spotrebiteľa.
 • Poskytovanie relevantnej reklamy na weboch našich partnerov alebo vydavateľov budeme ich uchovávať po dobu 2 roky po poslednom kontakte spotrebiteľa.
 • Zabezpečenie a zlepšenie používania webov skupiny BEL (navigácia, ochrana údajov atď.) budeme ich uchovávať po dobu 2 roky po poslednom kontakte spotrebiteľa.

11. VAŠE PRÁVA OHĽADOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte všetky práva vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Právo na prístup k osobným údajom

Na vašu žiadosť vám vydáme potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. ak ich spracúvame, máte právo získať prístup k týmto údajom. Prvú kópiu osobných údajov vám poskytneme zadarmo. za akékoľvek ďalšie kópie osobných údajov, o ktoré požiadate, vám môžeme účtovať primeraný poplatok.

Kedykoľvek môžete požiadať o prístup k vašim OÚ, ktoré spracúvame, a kontaktovaním centra zákazníckych služieb na nižšie uvedenej adrese alebo mailovom kontakte môžete požiadať o ich zmenu:

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
Lastomírska 1071 01 Michalovce
Mail: [email protected]

Právo na opravu

Podobne, ak nie sú vaše OÚ správne, úplné alebo aktuálne, môžete centru na vyššie uvedenú adresu zaslať žiadosť o opravu vašich nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a namietať proti následnému spracúvaniu najmä v prípadoch, keď sa OÚ spracúvajú na základe vášho súhlasu. Všetky požiadavky sa spracujú v čo najkratšom možnom čase a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Vymazanie vašich osobných údajov môžete dosiahnuť, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali,
 • ak ste odvolali svoj súhlas a nemáme iný právny základ pre spracúvanie,
 • ak namietate voči spracúvaniu,
 • ak sme spracúvali vaše osobné údaje nezákonne,
 • ak osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • ak sme osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia, § 15 ods. 1 Zákona.

Vaše právo na výmaz nemôžeme zrealizovať, ak je spracúvanie vašich osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Spracúvanie vašich osobných údajov je možné obmedziť, ak ide o jeden z nasledujúcich prípadov:

 • ak ste napadli správnosť nami spracúvaných vašich osobných údajov; obmedzenie spracúvania trvá počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť vašich osobných údajov,
 • ak je spracúvanie protizákonné a vy namietate proti vymazaniu a žiadate namiesto toho obmedzenie použitia vašich osobných údajov,
 • ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme spracúvať na konkrétny účel, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak ste namietali voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia; obmedzenie spracúvania trvá až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

OÚ, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto OÚ poskytli, bránil, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve,
 • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na priamy prenos vašich údajov od nás k druhému prevádzkovateľovi je realizovateľné, ak je to technicky možné.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného (čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia) alebo oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.Pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu na tento účel, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo naše rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje v prípadoch, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami,
 • povolené platnou právnou úpravou,
 • založené na vašom výslovnom súhlase.

Nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Ak by napriek všetkým našim bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu ochrany vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre vaše práva a slobody, bez zbytočného odkladu Vám toto porušenie oznámime. Oznamovaciu povinnosť voči vám nemáme, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

 • prijali sme a uplatnili na vaše osobné údaje, ktorých ochrana bola porušená, primerané technické a organizačné ochranné opatrenia, najmä tie, na základe ktorých sú vaše OÚ nečitateľné pre všetkých, ktorí nie sú oprávnení mať k nim prístup,
 • prijali sme následné opatrenia zabezpečujúce, že vysoké riziko pre vaše práva a slobody pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
 • by to vyžadovalo neprimerané úsilie; namiesto toho informujeme verejnosť alebo prijmeme podobné opatrenia, aby ste boli informovaní rovnako efektívne.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

12. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NEBOLI ZÍSKANÉ OD DOTKNUTEJ OSOBY

Niektoré z našich webov vám môžu občas ponúknuť možnosť poslať adresu webu skupiny osobám, ktoré nám osobné údaje neposkytli (ďalej len „iné osoby“). v takom prípade získame vašu e-mailovú adresu aj e-mailové adresy iných osôb, ktorým chcete dať možnosť profitovať z danej ponuky.

Všetky e-mailové adresy, ktoré získame na tento účel, sa použijú iba na to, aby sme zareagovali na vašu požiadavku, a nebudú sa uchovávať po dobu dlhšiu ako je čas potrebný na požadované zaslanie.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

Zastávame názor, že rodičia musia byť informovaní o vzťahu medzi ich deťmi a spoločnosťou a jej značkami. v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanej dieťaťu mladšiemu ako 15 (16) rokov spracúvame osobné údaje detí len so súhlasom rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa

Rodičom/zákonným zástupcom budú na požiadanie kedykoľvek sprístupnené osobné údaje spracúvané o ich dieťati a v prípade požiadavky budú vymazané z našich databáz. Podobne, rodičia/zákonní zástupcovia môžu kontaktovaním centra služieb spotrebiteľom v súlade s podmienkami uvedenými v článku 11 týchto zásad uplatniť všetky práva, ktoré má ich dieťa v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na práva týkajúce sa osobných údajov.

14. CHATBOT

Chatbot, teda konverzačný robot, ďalej „chatbot“, sa používa na poskytovanie nápadov a aktivít určených špeciálne rodinám.

Osobné údaje získané z odpovedí, ktoré poskytne používateľ, sa spracúvajú na účely jeho účasti na dialógu.

Všetky takto získané osobné údaje skupina Bel spravuje v súlade s týmito zásadami. Používateľ je tiež informovaný, že príjemcom údajov je tím Bel poverený správou webu www.belslovakia.sk, a súhlasí s tým, aby sa počas jeho komunikácie s chatbotom získavali a spracúvali jeho osobné údaje.

Skupina Bel sa zaväzuje k tomu, že bez vášho výslovného súhlasu tieto osobné údaje použije iba na účely dialógu Chatbot a na žiadne iné účely. Skupina Bel sa tiež zaväzuje tieto informácie nepredať tretím stranám ani ich na ne nepreviesť.

Vo všeobecnosti platí, že na chatbot sa vzťahujú všetky ustanovenia zásad o ochrane osobných údajov spotrebiteľov skupiny BEL.

Používatelia preto môžu uplatniť svoje práva v súlade s podmienkami článku 11 týchto zásad.

15. AKTUALIZÁCIA

Zásady sa môžu pravidelne meniť. O týchto zmenách vás budeme informovať a pravidelne vám budeme tiež odporúčať, aby ste si tieto zásady prečítali.